Napoléon and Europe (1991)

 

1. Napoléon et l'Europe (galopade #1)
2. Dix-huit Brumaire #1
3. Dix-huit Brumaire #2
4. Dix-huit Brumaire #3
5. Moscou #1
6. Moscou #2
7. Moscou #3
8. Moscou #4
9. Varsovie #1
10. Varsovie #2
11. Varsovie #3 (Plaisir d'amour)
12. Varsovie #4
13. Lisbonne #1
14. Lisbonne #2
15. Lisbonne #3
16. Lisbonne #4
17. Capitulation #1
18. Capitulation #2
19. Capitulation #3
20. Napoléon et l'Europe (galopade #2)